Chlebany komentáře

PRAVDA A LOŽ: slovensko - latinské

Rozoznať pravdu a lož je veľmi ťažké umenie.
Ars vera et falsa diiudicandi difficillima est.

Z klamstva sa nemôže stať pravda.
Ex falis verum effici non potest.

Právne pravidlá sú tieto:
čestne žiť, neubližovať a každému priznať, čo mu patrí.

Iuris praecepta haec sunt:
honeste vivere, alternum non laedere, suum cuique tribuere.

Nijaký zákon nie je dosť výhodný pre všetkých.
Nulla lex satis commoda omnibus est.

Prirodzené právo je to, ktoré príroda naučila všetky tvory.
Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit.

Proti zákonu robí, kto robí to, čo zákon zakazuje; dopúšťa sa však podvodu ten, kto pri zachovaní slov zákona obchádza jeho zmysel.
Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit.

Rozsudok je rozhodnutie statočného človeka podľa toho, čo je spravodlivé a dobré.
Arbitrium est iudicium boni viri secundum aequum et bonum.

Rozsúdená vec sa prijíma ako pravda.
Res iudicata pro veritate accipitur.

Žádné komentáře
 
Google

PŘEVODNÍK MĚN

nainstalujte si na Vaše stránky [ zdarma ]

Výměna ikonek ZDARMAwww.weblight.cz www.bazarekzadara.ic.cz iBANNER TopList